POLITICA DE PROTECCIÓN DE DATOS – POLÍTICA DE PRIVACIDADE

Grazas por visitar este sitio web.

Le detidamente os Termos e Condicións que constan neste documento, xa que o uso deste sitio web implica expresa e plena aceptación dos mesmos, na versión publicada no momento en que accedes ao mesmo. Recomendámoslle que lea atentamente este documento cada vez que acceda ao sitio web para comprobar se houbo cambios nas condicións de uso e abandóneo se non está de acordo con devanditos cambios. Se cremos que certas modificacións son importantes, actualizaremos a data de "Actualización" na parte superior desta páxina. Vostede será o responsable de revisar e familiarizarse con calquera modificación realizada.

1. TITULARIDADE E REXISTROS

En cumprimento co deber de información recollido en artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico, a continuación, reflíctense os datos de titularidade deste sitio web:

Nome Comercial:
AUTONOMOGAL ASESORES (En diante, A EMPRESA)
Razón Social:
ALBERTO GOMEZ SANJURJO
CIF:
44838086T
Domicilio Social:
RÚA ESTIVADA DE CASTELAO 2, BAIXO A – O MILLADOIRO, 15895 AMES
Correo electrónico:
autonomo.gal@gmail.com

2. NAVEGACIÓN

A nosa páxina web conta con recursos técnicos razoables para proporcionar unha navegación segura e protexer toda a información recollida. Con todo, debe ter en conta que, aínda que aplicamos e implementamos as medidas para protexer a súa información, ningunha páxina web, transmisión por Internet, sistema informático ou conexión inalámbrica é absolutamente segura. A EMPRESA non se responsabilizará en casos de interrupción do servizo, mal funcionamento ou calquera inconveniente do que veña a ocorrer por causas alleas a nós. Así mesmo, excluímonos de calquera responsabilidade por danos ou prexuízos derivados de presenza de virus ou calquera tipo de incidente orixinado ou introducido no sistema informático por intermedio de hackers ou de terceiros que accedan á páxina web.

Vínculos a outras páxinas web: Para a súa comodidade, esta páxina web contén vínculos con outras páxinas que poden posuír políticas de privacidade diferentes. Recomendamos examinar as súas respectivas cláusulas sobre protección de datos. Baixo ningún concepto intercambiaranse datos de carácter persoal con calquera páxina externa. Tampouco nos facemos responsables nin do contido, nin de calquera outro aspecto relacionado con páxinas web pertencentes ou dirixidas por terceiros. Así mesmo, informámoslle que non podemos exercer control algún acerca do seu mantemento e contido, por tanto, non podemos garantir que os hipervínculos punteiros ou outras funcións de ligazón dispostas neses sitios, sexan correctas no momento do seu acceso e que estean libres de virus ou outros elementos lesivos que puidesen causar danos ou alteracións no seu equipo informático.

3. PROPIEDADE INTELECTUAL

A totalidade deste sitio web (descrición de produtos, texto, imaxes, marcas, logotipos, botóns, arquivos, cores, así como a estrutura, selección, ordenación e presentación dos seus contidos) son propiedade da EMPRESA. Todos os logotipos, marcas e deseños que aparecen nesta páxina web forman parte dos dereitos de propiedade intelectual rexistrados por nós, quedando prohibida calquera modalidade de explotación, é dicir, a reprodución, distribución, comunicación pública e transformación sen a autorización expresa. O usuario obrígase a usar os contidos de forma dilixente, correcta e lícita e, en particular, comprométese a absterse de suprimir ou manipular o copyright e demais datos identificativos dos dereitos da EMPRESA ou dos seus titulares incorporados aos contidos, así como os dispositivos técnicos de protección ou calquera mecanismos de información que puideren incluírse nos contidos. Así mesmo, o usuario absterase de empregar os contidos e, en particular, a información de calquera clase obtida a través do sitio para remitir publicidade, comunicacións con fins comerciais, mensaxes non solicitadas dirixidos a unha pluralidade de persoas con independencia da súa finalidade, así como a absterse de comercializar ou divulgar de calquera modo dita información. Así mesmo, A EMPRESA poderá establecer, se o considera oportuno, sen prexuízo da única e exclusiva responsabilidade dos Usuarios, os filtros necesarios a fin de evitar que a través das súas páxinas Web poidan verterse na rede contidos ou opinións, considerados como racistas, xenófobos, discriminatorios, pornográficos, difamatorios ou que, de calquera modo, fomenten a violencia ou a diseminación de contidos claramente ilícitos ou nocivos. https://autonomo.gal/ é un dominio rexistrado pola EMPRESA e non pode ser utilizado, salvo autorización expresa previa.

4. PRIVACIDADE E PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL

De conformidade co disposto na Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais (LOPDGDD), explicarémoslle, a continuación, como recollemos, utilizamos, divulgamos, transferimos e almacenamos a súa información. A presente Política de privacidade é aplicable á información de carácter persoal recollida a través do noso sitio web. É importante que consulte con frecuencia a Política de privacidade por se se actualizou.

Todos os usuarios que acceden á nosa páxina web poderán coñecer todo o seu contido sen a necesidade de facilitar ningunha información de carácter persoal. Os seus datos persoais só serán solicitados cando vostede cumprimente voluntariamente noso(s) formulario(s). Neste caso, o usuario garante a autenticidade, exactitude e veracidade da información facilitada, comprometéndose a manter actualizados os datos de carácter persoal de forma que os mesmos respondan, en todo momento, á súa situación real. O usuario será o único responsable das manifestacións falsas ou inexactas e dos prexuízos que as mesmas puidesen causar. Mediante esta vía de comunicación vostede acepta de forma expresa recibir comunicacións periódicas unicamente da entidade, que gardará os datos persoais que reciba dos usuarios a través da páxina web en total secreto, garantindo a súa confidencialidade, e adoptará as medidas técnicas necesarias para evitar calquera alteración, perda, mal uso, ou acceso non autorizado a estes datos.

Así mesmo, comunicámoslle que todos os datos facilitados a través de formularios electrónicos e/o mediante correo electrónico son os estritamente necesarios para a correcta identificación do remitente. Esta información será tratada con estrita confidencialidade e coa única finalidade de realizar a xestión de solicitudes de información ou orzamentos. Vostede queda informado e presta o seu pleno consentimento expreso para utilizar os seus datos para as actividades relacionadas ao obxecto social da entidade.

Como utilizamos os teus datos

Podemos utilizar os seus datos persoais da seguinte maneira: a información que vostede nos proporciones poderanos axudar na toma de decisións, a responder solicitudes, mellorar os servizos, detectar novas necesidades, xerar promocións, entender as súas expectativas e proporcionarlle un mellor servizo. Tamén poderemos utilizar os seus datos para as seguintes xestións.

Razón específica: Se proporciona os seus datos persoais para un fin en concreto, utilizarémolos para o relacionado co fin para o cal se proporcionaron. Por exemplo, se vostede ponse en contacto connosco por correo electrónico, utilizaremos os datos persoais que nos facilite para responder á súa pregunta, xestionar o tema en cuestión ou solucionar o problema, e responderemos á dirección de correo electrónico desde a que se enviou a mensaxe.

Fins internos. Podemos usar os seus datos persoais para fins internos como, por exemplo, para basearnos neles co fin de mellorar o contido e a funcionalidade dos servizos, comprender mellor a necesidade dos nosos clientes, mellorar os servizos, protexer, identificar ou abordar actividades fraudulentas, reforzar os nosos termos de servizo, xestionar a súa conta e proporcionarlle servizo de atención ao cliente e, de maneira xeral, xestionar os servizos e a nosa actividade comercial, entre outros.

Comunicacións comerciais. Sempre que contemos co seu consentimento expreso (que se obterá mediante unha casa exclusiva presente nos nosos formularios), poderemos usar os seus datos persoais para poñernos en contacto con vostede no futuro para a realización de accións comerciais que poidan ser do seu interese, sempre relacionadas cos produtos e/o servizos que ofrecemos. En calquera caso, vostede sempre terá dispoñible a opción "deixar de recibir" estas mensaxes electrónicas notificándonolo enviando un correo electrónico á seguinte dirección: autonomo.gal@gmail.com

Como almacenamos os seus datos

Podemos almacenar os seus datos ou transferilos a un terceiro que os almacenará de conformidade con esta Política de privacidade. Adoptamos as medidas que consideramos razoables para protexer os datos persoais contra perda, mal uso, uso non autorizado, acceso non autorizado, divulgación involuntaria, modificación e destrución. Con todo, non existen redes, servidores, bases de datos nin transmisións por Internet ou correo electrónico completamente seguras ou exentas de erros. No caso de que se produza unha violación da seguridade dos datos que se atopan baixo nosa custodia, tomaremos todas as medidas necesarias para mitigar as súas consecuencias e notificaremos este feito á Autoridade de Control, xuntamente con toda a información relevante para a documentación e comunicación da incidencia.

DEREITOS DE PROTECCIÓN DE DATOS

Os usuarios poderán dirixir unha comunicación por escrito á EMPRESA na dirección de correo electrónico indicada no encabezamiento deste Aviso Legal, incluíndo en ambos os casos fotocopia do seu DNI ou outro documento identificativo similar, para solicitar o exercicio dos dereitos seguintes:

Estes dereitos son personalísimos e serán exercidos polo interesado, sen outras limitacións que as que prevexa a lexislación aplicable. Poderá, con todo, actuar o representante legal do usuario interesado cando este atópese en situación de incapacidade ou minoría de idade que lle imposibilite o exercicio persoal dos mesmos. O exercicio dos seus dereitos farase efectivo polo Responsable do Ficheiro dentro de dez días seguintes ao da recepción da solicitude. No caso de que o Responsable do Ficheiro considere que non procede acceder ao solicitado, comunicarallo motivadamente e dentro do prazo sinalado neste apartado. Nos casos en que, sendo procedente a cancelación dos datos, non sexa posible a súa extinción física, tanto por razóns técnicas como por causa do soporte informático utilizado, nós procederemos o bloqueo dos mesmos co fin de impedir a súa utilización, ata que a súa completa eliminación dos sistemas de información.

Reclamación ante a Autoridade de Control. Se vostede considera que hai un problema coa forma na que estamos a manexar os seus datos, poderá dirixir as súas reclamacións á autoridade de protección de datos que corresponda, sendo a Axencia Española de Protección de Datos a indicada no caso de España. (www.agpd.es)

REDES SOCIAIS

As Redes Sociais forman parte do día a día de moitos usuarios da internet, e para eles creamos distintos perfís da nosa empresa nelas.

A EMPRESA informa de que a través das súas redes sociais publicaranse eventos, concursos, actos, programas ou calquera outro tipo de información publicitaria sobre as actividades que desenvolve, aceptando o usuario ser destinatario da devandita información polo mero feito de facerse o noso “amigo” ou seguidor” na rede social que corresponda.

Todos os usuarios teñen a oportunidade de unirse ás páxinas ou grupos que nós teñamos en distintas redes sociais e para deixar de recibir esta información nos seus perfís das redes sociais, deberá deixar de seguir á EMPRESA nas mesmas.

Con todo, debe ter en conta que, para darse de alta nunha rede social, un usuario ten que aceptar a relación contractual na contorna da rede social que corresponda, e estar conforme ás súas políticas de Privacidade, polo que lle recomendamos que lea detidamente as súas condicións de uso e políticas de privacidade, así como asegúrese de configurar as súas preferencias en canto ao tratamento dos datos.

CESIÓN DE DATOS

A nosa actividade comercial non se fundamenta na venda dos teus Datos persoais. Consideramos que esta información é unha parte vital da nosa relación contigo. Por tanto, non venderemos os teus datos persoais a terceiros, incluídas terceiras partes publicitarias. Tampouco revelaremos a terceiros datos que carácter persoal referente aos usuarios sen o seu consentimento, salvo obrigación legal (por exemplo) en caso dunha citación xudicial ou unha solicitude dun organismo gobernamental, ou se cremos de boa fe que dita acción é necesaria para a) para cumprir cunha obrigación xurídica; b) para protexer ou defender os nosos dereitos, intereses ou propiedades, ou os dun terceiro; c) para previr ou investigar ilícitos potenciais en relación cos Servizos; d) para actuar en circunstancias de urxencia para protexer a túa seguridade persoal; ou e) para resgardar contra responsabilidades xurídicas.

TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE DATOS

Nós non realizamos ningunha transferencia de datos persoais a un terceiro país ou organización internacional.

5. PRAZO DE CONSERVACIÓN DOS DATOS

Os seus datos persoais serán bloqueados cando deixasen de ser necesarios para a finalidade para a cal foron solicitados, quedando a disposición exclusiva de Xuíces e Tribunais, o Ministerio Fiscal ou as Administracións Públicas competentes, en particular as autoridades de protección de datos, para a atención das posibles responsabilidades nadas do tratamento, durante o prazo de prescrición destas. Cumprido o citado prazo nós procederemos á supresión dos seus datos de forma segura, a menos que vostede manifesta expresamente o seu desexo de seguir recibindo información comercial acerca dos nosos produtos e/o servizos. Así mesmo, vostede tamén poderá solicitar a cancelación deste tratamento en calquera momento e de forma inmediata. Aínda que eliminemos os seus datos persoais, estes poderán seguir existindo en soportes de arquivo ou copia de seguridade durante un tempo adicional por motivos legais, fiscais ou reguladores ou por fins comerciais lexítimos e legais.

Queda expresamente prohibida a reprodución, distribución e comunicación pública, de forma total ou parcial, dos contidos deste sitio web, sen autorización expresa do titular. O titular resérvase o dereito para modificar calquera tipo de información que puidese aparecer no sitio web, sen que exista obrigación de poñer en coñecemento dos usuarios ditas obrigacións, entendéndose como suficiente coa publicación no sitio web do titular.